Zmenšiť textZväčšiť text

Informácia obce k odpadom 2023.

 18.11.2022

Informácia obce k odpadom.

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/368720#1015

Odpad je komodita, ktorú každý z nás či chce či nechce vytvára a potrebuje sa jej zbavovať, aby sa nám nehromadil, nešpatil okolie, nepoškodzoval zdravie a prírodu. Neustále ho tvoríme – to je proste život, preto sa vytvoril systém odstraňovania a likvidácie odpadu. Pravidelne  sa odváža zo zdroja a spracováva podľa platnej legislatívy.
Náklady na odvoz, úpravu a skládkovanie komunálneho odpadu od r. 2024 výrazne narastú z viacerých dôvodov: poskytovateľovi služieb v nakladaní s odpadom stúpajú náklady na prevádzku, dopravu a najmä vstúpi do platnosti nová legislatíva - komunálny odpad bude možné skládkovať až po úprave. Čo výrazne zvýši cenu za odpad.
Nakoľko obec zatiaľ nechce pristúpiť k zvyšovaniu ceny za odpad pre občanov, žiadame všetkých občanov o zvýšenú pozornosť pri tvorbe a najmä separovaní odpadu, tým minimalizovať tvorbu komunálneho odpadu. To je možné prísnym separovaním. Väčšinu vytvoreného odpadu totiž dokážeme odseparovať, nakoľko ide o plasty, papier, sklo, textil a biologický odpad. Ak tento odpad odovzdávame  ako oddelený: plasty v žltých vreciach, papier v modrých vreciach alebo vymenený za papierenské výrobky, sklo a textil uložíme do zberných nádob v obci a bioodpad uložíme do kompostérov v záhradách, ostane nám minimum odpadu, ktorý skončí v komunálnom odpade  a bude ho nutné vyviesť a následne draho spracovať. Termíny vývozov jednotlivých typov odpadov sú zverejnené na obecnom webe a harmonogram odvozu obdrží aj v papierovej forme každá domácnosť. S odpadom, ktorý nemôžeme zaradiť do separovaného odpadu si tiež vieme v jednotlivých prípadoch poradiť, či už ide o stavebný odpad, starý nábytok, väčšie kusy biologického odpadu. Vtedy treba kontaktovať obecný úrad a dohodneme vhodný spôsob likvidácie.

A potom sa nám prestanú nadmerne zapĺňať aj veľkokapacitné kontajnery, ktoré predstavujú výraznú finančnú zaťaž v rámci odstraňovania odpadu  v obci.

Mimochodom, v porovnaní s okolitými obcami disponujeme až luxusným počtom veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú občanom k dispozícii.

Avšak v prípade, že nám produkcia komunálneho odpadu neklesne (odpad z domácností + veľkokapac. kontajnery), nevyhneme sa v budúcnosti zvyšovaniu cien za komunálny odpad. Preto Vás občania ešte raz žiadame o prísne separovanie odpadu a obzvlášť žiadame najmä tých, ktorí ho doteraz ešte nezačali realizovať alebo separujú len sporadicky.

Separovanie je vo svete už desiatky rokov úplná samozrejmosť. Dokážme, že aj my patríme do moderného sveta a to nielen slovami ale aj činmi.

V prípade nejasností alebo informácií o separovaní pokojne navštívte alebo volajte obecný úrad.

047/48 96 326

0903 649 197


Zoznam aktualít: