Zmenšiť textZväčšiť text

OZNAM - poplatok za užívanie nohejbalového ihriska.

 06.07.2023

Oznam.

Obec Pôtor oznamuje občanom, že na 4. zasadnutí obecného zastupiteľstva obce Pôtor, konaného dňa 14.06.2023 bol schválený poplatok za užívanie nohejbalového ihriska uznesením č. 15/2023 takto:

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje

5. Poplatok za využívanie nohejbalového ihriska v cene 15€ za každú začatú hodinu.

Hlasovanie:

Za: Oliver Berky, Tomáš Čilek, Jaroslav Čižmár, Jozef Horváth, Bc. Ján Kukučka,
       Slávka Párničanová, Irena Plánková,
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Aj touto cestou žiadam poslancov OcZ, aby o veciach  schválených na OcZ presne informovali občanov a správne zodpovedali ich otázky.

Odôvodnenie vyššie uvedeného schválenia.
Kľúče sa vyzdvihujú po dohode s pracovníkmi OcÚ v pracovnej dobe. Obec  v rámci finančných možností zabezpečuje dokupovanie a dovoz antuky, kúpu sietí, dostupnosť vody, odburiňovanie.
K spoplatneniu sa pristúpilo na základe nasledovného:  Mládež sa dožaduje poskytovania kľúčov od ihriska v čase osobného voľna zamestnancov a podľa vyjadrení niektorých jednotlivcov spomedzi mládeže je obec povinná sa o ihrisko sama starať a kedykoľvek ihrisko poskytnúť občanom.
Na doplnenie informácií. V minulosti, pri mojom prebratí funkcie starostu, už bol zavedený poplatok za ihrisko v sume 2€/os/hod, ktoré som ja následne zrušil. A toto bývalí zamestnanci obce dobre vedia, len sa o tom zabúdajú zmieniť. Teraz sa schválil poplatok len o 25% vyšší ako  bol pred 8
½ rokom. Ak mládež nechce byť súčinná s obcou pri starostlivosti o spoločný majetok a chce tento len užívať, ide o službu zo strany obce a tá je teraz spoplatnená. Nič výnimočné v civilizovanom svete.
Tento oznam uverejňujem na základe mylného informovania občanov o uvedenom poplatku ako aj na základe osočovania mojej osoby a osôb poslancov na sociálnej sieti. Ja a poslanci sme boli zvolení občanmi tejto obce na zastupovanie v rozhodovaní o obecných veciach a tie vykonávame v súlade so sľubom poslancov a starostu. A zďaleka sa nepovažujeme za takých, akými sme boli pomenovaní v príspevku na soc. sieti autorom, ktorý by si mal najprv zistiť fakty a vyjadrovať sa na základe nich.
V prípade neporozumeniu informáciám v tomto ozname, pokojne sa na mňa v čase úradných hodín obráťte a zodpoviem všetky otázky ohľadom vyššie uvedených skutočností.

V Pôtri, 06.07.2023.                                                                             Miroslav Činčura
                                                                                                               starosta obce


Zoznam aktualít: