Zmenšiť textZväčšiť text

Oznam k výrubu stromov v obci Pôtor dňa 27.11.2023.

 12.12.2023

Vážení občania.

Dovoľujem si dať do pozornosti informáciu ohľadom výrubu stromov v intraviláne obce Pôtor dňa 27.11.2023 realizovaným obcou. Obec dňa 26.10.2023 požiadala stavebný úrad o súhlas výrubu  konkrétnych drevín z dôvodu, že dreviny špecifikované v žiadosti predstavujú hrozbu pre elektrické rozvody, pre zdravie občanov a majetok občanov a ohrozujú bezpečnosť cestnej premávky. V záujme obce je chrániť zdravie a majetok občanov, ako aj  zákonná povinnosť vlastníka nehnuteľnosti (v tomto prípade obec) starať sa o zeleň v ochrannom pásma elektrických zariadení, aby neohrozovali bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy.

Zástupca správneho orgánu, po uskutočnení miestnej obhliadky dňa 23.11.2023, usúdil opodstatnenosť žiadosti obce a vyhovel žiadosti vydaním rozhodnutia o povolení na výrub stromov špecifikovaných v žiadosti.

Týmto sa pýtam: „Čo je dôležitejšie? Zdravie a bezpečnosť občanov a spoľahlivé fungovanie distribučnej siete EE, alebo stále nachádzať chyby a kritizovať na úkor menovaných priorít?“
Ak prestárly strom svojou nestabilitou ohrozí na zdraví, ba priam na živote občana alebo jeho majetok, alebo spôsobuje neustále skrat na elektrickom vedení a tým výpadok napr. verejného osvetlenia, (ktoré slúži všetkým občanom), kto bude za to zodpovedný? Logicky obec. Obec  robí všetko preto, aby takýmto problémom alebo nešťastiam zabránila. Čo je na pochvalu a nie na kritiku. Nakoľko niektorí občania vyjadrili na sociálnej sieti kritiku. Chápem, keď sa kritizujú situácie, ktoré zámerne škodia druhým a nie tie, ktoré konajú v súlade s ochranou zdravia a majetku.

Starostlivosť obce o dreviny na parcelách vo vlastníctve obce bude s prihliadnutím na bezpečnosť a ochranu zdravia pokračovať aj naďalej, či už pôjde o nutný výrub alebo orez. Veľká časť tejto nutnej starostlivosti – výrubu -  je z dôvodu, že v minulosti občania realizovali z rozličných dôvodov svojvoľnú výsadbu rôznych  stromkov na plochách, ktorých nie sú ani vlastníkmi a ktoré nie sú ani určené na výsadbu.
Samozrejme z vlastnej iniciatívy, nielen z dôvodu súladu s rozhodnutím o povolení na výrub stromov, obec realizuje priebežne náhradnú výsadbu. Nie je teda pravda, že obec likviduje zeleň, ale naopak stará sa ( viď opis vyššie) a vysádza novú zeleň.

Klamlivým  opisom situácií zavádzať ostatných a ešte k tomu skrytí za displejom svojho mobilu na sociálnej sieti, ako to robia niektorí občania našej obce, nie je sila, ale prízemnosť tých, ktorí toto robia. Ide o nevysporiadanosť so samým sebou, keď niekto dokáže produkovať len kritiku na sociálnych sieťach, bez objektívneho preverenia si faktov, posúdenia vážnosti situácie a jej priaznivého dopadu. Ukazuje, na čom im záleží, no nie je to život ani zdravie. Hodnoty takýchto ľudí  sú posunuté úplne iným smerom – k sebe samým. Aby prezentovali svoje osobné záujmy, hoci aj na úkor ostatných. A to hovorí za všetko. Nech sa páči, urobte si vlastný názor na ľudí, ktorí šíria po sociálnej sieti  útočné lži, lebo iné zo svojej jednoduchosti nevedia.

                                                                                                                               

                                                                                                                                 Miroslav Činčura
                                                                                                                                   starosta obce


Zoznam aktualít: