Zmenšiť textZväčšiť text

Pozvánka na OcZ

 03.03.2023

                                              P O Z V Á N K A

    V súlade s § 12 ods.1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m   

 

3. zasadnutie  Obecného zastupiteľstva obce Pôtor,  ktoré sa uskutoční dňa15.3.2023

 / streda /   o 17.oo  hodine v kancelárii starostu obce  s  nasledovným programom:

  1. Otvorenie zasadnutia - určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice - voľba  návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia.
  3. Voľba hlavného kontrolóra obce
  4. Odpredaj pozemkov
  5. Rôzne
  6.  Záver

           Vzhľadom k  dôležitosti prejednávania jednotlivých bodov programu, žiadam  

            poslancov  obecného zastupiteľstva o dochvíľnu  účasť!

                  S pozdravom,

                                                                                       Miroslav Činčura

                                                                                           starosta obce


Zoznam aktualít: