Zmenšiť textZväčšiť text

Návšteva Kovačice - oslavy 220.výročia založenia obce.

 07.10.2022

V dňoch 13. -  15. mája 2022 sa zúčastnila delegácia obce Pôtor vedená starostom Miroslavom Činčurom návštevy partnerskej obce Kovačica na pozvanie predsedu miestneho spoločenstva v Kovačici Ing. Adama Jonáša a predsedu okresu Kovačica Ing. Jaroslava Hrubíka pri príležitosti osláv 220. výročia založenia obce Kovačica. Bolo nám cťou prijať toto pozvanie, nakoľko viacero občanov  opustilo  pred viac ako 200 rokmi svoje domovy v Pôtri i v Žihľave a našlo si zázemia na Dolnej zemi, konkrétne aj v Kovačici, s ktorou nás viaže navyše partnerstvo.

Predseda miestneho spoločenstva v Kovačici Adam Jonáš a tiež predseda okresu Kovačica Jaroslav Hrubík odovzdávajú prostredníctvom pána starostu Miroslava Činčuru všetkým Pôtorčanom a Žihľavčanom  srdečný pozdrav a tešia sa zo spolupráce, ktorá sa dostala tohto času na vysokú úroveň. I keď obec Pôtor predstavuje približne jednu desatinu veľkosti Kovačice, pôvod viacerých jej rodín je  i v Pôtri, na čo sme hrdí a preto aj my považujeme toto partnerstvo za výsledok silnej väzby na minulosť ako aj príležitosť na jej pokračovanie a prehlbovanie v budúcnosti.
Kovačica si pripravila pri tejto príležitosti bohatý kultúrny program, do ktorého prispeli všetky miestne organizácie a spolky. Hlavný program otvorili predseda miestneho spoločenstva A. Jonáš a predseda okresu J. Hrubík, po ktorom nasledoval kultúrno-umelecký program, kde sa predstavili súbory, spolky, skupiny, školy z Kovačice i celej Vojvodiny. Priebežne sa konal jarmok, výstava obrazov a výstava krojov. O 19 hod. sa ukutočnila Sviatočná akadémia, kde sa pozvaným hosťom opäť prihovorili predstavitelia obce a okresu ako aj veľvyslanec SR v Srbsku F. Rosocha a predseda ÚSŽZ M.J. Pilip, ktorý udelil Galérii insitného umenia v Kovačici medailu za prínos k insitnému umeniu, medailu prevzala riaditeľka Anna Žolnajová. Nasledovalo divadelné predstavenie, ktoré zhrnulo dejiny vzniku Kovačice až po dnešnú jej podobu.
M. Činčura pri príležitosti prijatia predsedom okresu J. Hrubíkom, mu odovzdal plaketu, ako poďakovanie za účasť na Okrúhlom stole, konanom v Pôtri 28.-29.4.2022.
Nedeľa patrila Službám Božím, kde sa predstavili aj všetky 3 spevokoly pri cirkevnom zbore a na záver zahrali aj Kandráčovci. Na fare bola pripravená výstava historických spisov, biblií, matričných kníh atď., z ktorých si vedia obyvatelia Kovačice zistiť svoj pôvod. Nasledoval slávnostný obed všetkých pozvaných hostí. Na námestí večer pokračoval kultúrno-hudobný program.
Oslavy 220. výročia Kovačice dali príležitosť predstaviteľom oboch partnerských obcí sa opäť stretnúť, vymeniť si informácie a upevniť úroveň dosiahnutú v tomto partnerstve a zhodne všetci konštatovali prínos tohto partnerstva a vyjadrili spoločnú nádej v jeho pokračovaní.

 

https://youtu.be/n1qPWKsAwhU

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ypFWjOS-tac

 

 

Odkaz na vystúpenie hudobnej skupiny Kandráčovci v chráme Božom v Kovačici

 

https:www.youtube.com/watch?v=oMjtGTEbA8A